Ae, hem i wan pat blong bodi blong man mo anamol. Ae hemi pat blong hed we i save luk ol samting, mo kasem laet.

Lef ae blong wan woman

97 pasen blong anamol i gat ae. Pipol igat tu ae.