Ae hem i wan pat blong bodi blong man mo anemol. Ae hemi pat blong hed we i save luk ol samting, mo kasem laet.

Ae

97 pasen blong anemol i gat ae. Oltaem anemol igat tufala ae.