Ajentina i kaontri long Saot Amerika we olgeta save tok tok long Spanish. Kapital blong hem i Buenos Aires.

Argentina
Salta


Saot Amerika
Ajentina · Bolivia · Brasil · Colombia · Ekwado · Guyana · Jili · Paragwae · Peru · Surinam · Urugwae · Veneswela