Bangkok

Bangkok hem i kapital blong Thailand. Populesen blong em i stap long 8 million pipol.

Bangkok