Bry-sur-Marne stap taon blong Franis. Emi gat mo o less 15,000 man.

See also jenisim hem