Dmitry Anatolyevich Medvedev (boen 1965), em i bin hed blong stet mo praem minista blong Rasia.

Dmitry Medvedev