Draeples blong Sahara

Sahara satellite hires.jpg

Sahara hem i draeples long Afrika.