Elemen blong Kemistri

Elemen blong Kemistri em i wan materiol we olgeta atom blong em ol i gat namba blong atom samting. Namba blong atom em i bin namba blong proton long nucleus blong atom.

Peridodic table blong ol elemen

Samfala kaen elemen: