Haiti
Kaptel:

Haiti hem i wan kaontri long Karibin Si.