Hamer emi wan tul we yumi usum wetem nail lo taem blo wokem house.

Wan kaen hamer