Hayato Ikeda

Hayato Ikeda

Hayato Ikeda (3 Desemba 1899 – 13 Ogis 1965) i praem minista blong Japan.