Kenji Mizoguchi

Kenji Mizoguchi

Kenji Mizoguchi (16 Mei 1898 – 24 Okis 1956) em i muvi daerekta blong Japan.