Open main menu
Green meyer lemon

Lemon hemi wan frut weh yu save miksim wota blo hem wetem suka blo mekem jus. Lemon taim weh i smol yet hemi tak krin, taim hemi bikwan i lait krin, taim i raif hemi yellow. yu save fainem se lemon hemi kamaot lo ol tifren sais.