Los Angeles

Los Angeles (toktok Spen: Los Ángeles), hem i wan bigtaon long stet blong Kalifornia long Yunaeted Stet blong Amerika.

Long Los Angeles long yia 2012

Long yia 2020, hemi bin gat 3,898,747 pipol.