meat hemi wan kakae we yumi laikem blo kakae evrytaem

Lamb meat.jpg