Nile hem i reva long Afrika. Hem i 6,853 km longfala.

Nile