Noboru Takeshita

Noboru Takeshita (26 Februari 1924 – 19 Jun 2000) i praem minista blong Japan.

Noboru Takeshita