Sarit Thanarat

Sarit Thanarat (1908 - 1963) i praem minista blong Thailand.