Shanghai

Shanghai em i wan siti blong Jaena. Populesen blong em i stap long 24 million pipol.

Shanghai