Sugarcane

sukaken kakae blo ol man vanuatu.yumi laekem tumas sukaken from hemi swit.yu wantem save se oli mekem suka lo wanem??oli mekem sugar lo sukaken.sukaken hemi taf tumas.


sugaken