Toktok Rusia

Toktok Rusia i wan toktok mo lanwis ofisial long Rusia. Nara lanwis olsem Rusia oli stap toktok Ukraine mo toktok Belarus.