Toshiki Kaifu

Toshiki Kaifu (1931-2022) i praem minista blong Japan.

Toshiki Kaifu