Vienna hem i kapital blong Austria. Hem i mo o less 1,983,000 man.

Vienna