Open main menu

“Doti win we i stap olbaot long wol i wan long ol bigfala problem long wol blong yumi.”