Wu Zetian

Wu Zetian

Wu Zetian (624 - 705) i hed blong stet blong Jaena.