Xi Jinping

Xi Jinping (boen 15/6/1953) i hed blong stet blong Jaena.

Xi Jinping