Yasuhiro Nakasone

Yasuhiro Nakasone

Yasuhiro Nakasone (1918-2019) i praem minista blong Japan.