Yasujirō Ozu

Yasujirō Ozu

Yasujirō Ozu (12 Disemba 1903 – 12 Disemba 1963) em i muvi daerekta blong Japan.