Yukio Hatoyama

Yukio Hatoyama

Yukio Hatoyama (boen 11 Februari 1947) i praem minista blong Japan.