Zhu Xi (mo Chu Hsi, Chinese: 朱熹, 1130-1200) em i bin wan man blong Filosofi mo Litorasa blong Jaena.

Zhu Xi