Esia i wan kontinen we i bik tumas.

Asia


Kontinen
AfrikaAmerikaAntatikEsiaOstrelia mo OseniaYurop