Vietnam
Kaptel:

Vietnam (toktok Vietnam: Việt Nam), hem i wan kaontri long saotis blong Esia. Kapitol blong hem i Hanoi.

Ha Long Bay, Vietnam