Kaptel, o kapitol blong kaontri, hem i taon (nomoli bigtaon, be nooltaem) we i gat gavman blong hem. Eksampol, kapitol blong Vanuatu i Port Vila, kapitol blong Ostrelia i Canberra, etc.

Port Vila