Pasifik

Pesifig tim na osyen loket i bitwing Asia en Amerika, i blang tawi gwap Osenia. Ta aidun no Unaeitteed Sitets na blong gi na pip pwi na gwong sale.

Pesifig